Dữ liệu nhân viên

Dữ liệu nhân viên
Tỷ lệ giới tính
3
nữ
: 7
nam
Tổng số nhân viên
72
(日本語) 年齢比率は?
Tuổi trung bình
Tuổi trung bình 27.9
Tỷ lệ chức danh là bao nhiêu?
Developer 17 người
Engineer
Senior engineer Senior engineer 10 người
AI engineer AI engineer 3 người
13 người
Translator 05người
Khác Sale & Marketing/ QL/ Accountant ... 05người
Có bao nhiêu bà mẹ đang làm việc tại D-Soft
52.6 %
Tỉ lệ ban quản lý
Khách hàng