(Tiếng Việt) D-Soft tham gia “Buổi Giao Lưu Giữa Doanh Nghiệp Và Sinh Viên Khoa Điện Tử Viễn Thông – ĐHBK Đà Nẵng Năm 2023”
(Tiếng Việt) D-Soft tham gia “Buổi Giao Lưu Giữa Doanh Nghiệp Và Sinh Viên Khoa Điện Tử Viễn Thông – ĐHBK Đà Nẵng Năm 2023”

(Tiếng Việt) D-Soft tham gia “Buổi Giao Lưu Giữa Doanh Nghiệp Và Sinh Viên Khoa Điện Tử Viễn Thông – ĐHBK Đà Nẵng Năm 2023”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語アメリカ英語 のみです。