D-Chat

D-Chat

#Biz Application Development

D-chat is a communication tool used in businesses. It helps the communication, exchange within the company, and between related companies to be more convenient.
From 2-key authentication (2FA), E2E encryption, SSO and dozens of Oauth providers, D-chat can ensure a high level of security.
In addition to the chat function, D-chat is also equipped with many other functions such as voice call, free video call, screen sharing, document sharing, …. In addition, D-chat also has advantages that only D-chat has such as LDAP group synchronization, unlimited users,…. We can flexibly integrate a wide range of Plugins and themes and customizations to meet the needs of our users.

Technologies

Meteor, MongoDB, Nodejs, WebRTC, React-Native

D-chat là một công cụ giao tiếp được sử dụng trong các doanh nghiệp. Nó giúp cho việc liên lạc, trao đổi trong công ty, giữa các công ty liên quan được thuận tiện hơn.
Từ xác thực 2 khóa (2FA), mã hóa E2E, SSO và hàng chục nhà cung cấp Oauth, D-chat có thể đảm bảo mức độ bảo mật cao.
Ngoài chức năng trò chuyện, D-chat còn được trang bị nhiều chức năng khác như gọi thoại, gọi video miễn phí, chia sẻ màn hình, chia sẻ tài liệu,…. Ngoài ra, D-chat còn có những ưu điểm mà chỉ D-chat mới có như đồng bộ nhóm LDAP, không giới hạn người dùng,…. Chúng tôi có thể tích hợp linh hoạt nhiều loại Plugin và chủ đề cũng như các tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Contact us for more infomation

(+84) 236 3866 576

Other Product